Dobrodošli na naš sajt

Prava klijenata

Prava klijenata

Bez obzira na pol, bračni status, finansijske mogućnosti, etničko porijeklo, politička i vjerska ubjeđenja, eventualni hendikep, seksualno opredeljenje ili ma koji drugi faktor koji mladu osobu može učiniti objektom diskriminacije – mladi kao klijenti imaju …

Pravo na informisanost

Ustanove distribuiraju precizne i razumljive informacije i obezbeđuju edukaciju mladima vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava; naročito za seksualno prenosive bolesti HIV / AIDS. Klijenti imaju pravo na tačne informacije, kao i da informacije dobijene kroz savjetovalište, edukativne aktivnosti i materijale budu razumljive.

Pravo na pristup

Ustanove podržavaju pružanje niza usluga mladima vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje, uključujući savjetovanje i usluge u vezi sa seksualno prenosivim bolestima HIV / AIDS-om. Prava klijenata nalaže da su svi servisi dostupni i pristupačni onima kojima su potrebni, bez diskriminacije ili sa ograničenjima. Pristup podrazumjeva i pristupačnost, dostupnost servisa u vremenu koje odgovara klijentima, redukciju nepotrebnih medicinskih, socijalnih i kulturnih barijera.

Pravo na izbor

Ustanove omogućavaju mladima da se informišu i donose slobodne odluke vezano za njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje, posebno vezano za seksualno prenosive bolesti HIV / AIDS. Klijentovo pravo na izbor uključuje pravo na odabir kontracepcije, gdje da idu, od koga da traše savjet vezano za planiranje porodice, i druge informacije koje se tiču SRZ i servisa.

Pravo na sigurnost

Ustanove poštuju standarde, norme i protokole za svaku vrstu usluge za seksualno i reproduktivno zdravlje, i imaju mehanizme koji osiguravaju da suština standarda nije u suprotnosti sa Nacionalnim ili Internacionalnim odrednicama za pružanje te vrste usluga. Klijentovo pravo na sigurnost se odnosi na zaštitu klijenta od ma kojeg negativnog efekta reproduktivnog servisa, uključujući i kontracepciju, te njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

Pravo na privatnost

Ustanova ima metode da osigura poštovanje prava mladog čovjeka. Razgovor između klijenta i pružaoca se mora odvijati na mjestu gdje treća osoba, bez pristanka klijenta, neće moći da čuje isti. Dok traje fizički pregled ili neka od medicinskih procedura, ulazak mora biti zabranjen.

Pravo na povjerljivost

Ustanova ima procedure koje obezbeđuju povjerljivost i sigurnost informacija vezanih za mlade ljude. Pravo na povjerljivost informacija osigurava da nijedna neautorizovana osoba neće raspolagati informacijama koje klijent podjeli sa pružaocem usluga.

Pravo na dostojanstvo

Ustanova obezbeđuje svim klijentima bez obzira na pol, rasu, socijalni status, nivo obrazovanja ili bilo koji drugi faktor koji bi ih načinio vulnerabilnim, da se tretiraju ljubazno i sa poštovanjem. Klijentovo pravo na dostojanstvo se odnosi na način na koji se postupa prema klijentu, tj. sa pažnjom i poštovanjem.

Pravo na komfor

Ustanove imaju prostor i okruženje koje je udobno mladim ljudima. Klijentovo pravo na komfor se odnosi na fizičku opremljenost i sredinu u kojoj se klijent osjeća prijatno.

Pravo na mišljenje

Ustanove obezbeđuju da se sugestije mladih ljudi i njihova zapažanja vezano za usluge koje primaju uvažavaju u cilju unapređivanja i poboljšanja postojećih usluga. Klijentovo pravo na mišljenje o kvalitetu servisa treba da bude pozitivno gledano sa ciljem stalnog monitoringa, evolucije i poboljšanja servisa.

Pravo na kontinuiranu brigu

Ustanove imaju posebne nastavke saradnje koje garantuju kontinuitet pružanja usluga mladima, posebno u vezi sa planiranjem porodice i seksualno prenosivim bolestima i HIV / AIDS-om. Klijentovo pravo na kontinuiranu brigu podrazumjeva dobijanje usluge u servisu koliko god da im je potrebna. Isto važi i za ljekove.