Dobrodošli na naš sajt

Kadar

Organizaciona i kadrovska struktura

I. ID ZA ODRASLE
– ljekari specijalisti 7
– doktori medicine 7
– medicinske sestre 16

II. ID ZA DJECU
– ljekari specijalisti pedijatri 4
– medicinske sestre 6

III. ID ZA ŽENE
– ljekar specijalista ginekolog 1
– akušerske sestre 3

IV. CENTA ZA PLUĆNE BOLESTI
– ljekar specijalista pneumoftiziolog 2
– medicinske sestre 2

V. CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
– ljekar specijalista neuropsihijatar 1
– medicinske sestre 1

VI. RTG I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
– ljekar specijalista radiolog 1
– RTG tehničari 3

VII. LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
– biohemičar 1
– laboratorijski tehničari 6

VIII. MIKROBIOLOšKA DIJAGNOSTIKA
– ljekar specijalista mikrobiolog 1
– mikrobiološki tehničar 3

IX. CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA
– ljekar spec. pedijatar 1
– logoped 1
– psiholog 1
– medicinska sestra 1

X. POPULACIONO SAVJETOVALIšTE
– medicinska sestra 1

XI. SAVJETOVALIšTE ZA MLADE
– medicinska sestra 1

XII. SAVJETOVALIšTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE
– medicinska sestra 1

XIII. HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOšKA SLUžBA
– ljekar specijalista epidemiolog 1
– sanitarni tehničar 2

XIV. JEDINICA ZA PATRONAŽU
– medicinski tehničar 5

XV. SPECIJALISTIčKE AMBULANTE
1. Internistička ambulanta
a) specijalista interne medicine 1
b) medicinski tehničar 1

2. Hirurška ambulanta
a) specijalista opšte hirurgije 1
b) medicinski tehničar 1

3. Oftalmološka ambulanta
a) specijalista oftalmolog 1
b) medicinski tehničar 1

XVI . ODSJEK ZA HEMODIJALIZU
a) specijalista interne medicine 1
b) medicinski tehničar 7

XVII. MEDICINA RADA
a) specijalista medicine rada 1
b) medicinki tehničar 1

XVIII. MENADŽMENT
a) direktor
b) pomoćnik direktora
c) glavna sestra
d) sekretarica
e) PR Doma Zdravlja

XIX. FINANSIJSKO-EKONOMSKI POSLOVI

XX. PRAVNO-KADROVSKI POSLOVI

XXI. TEHNIČKI SERVIS