Dobrodošli na naš sajt

Javni konkurs za dodjelu specijalizacije

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG-NOVI

HERCEG-NOVI 

Na   osnovu  člana   101 , 102. i  104.  Zakona  o   zdravstvenoj   zaštiti  ( „Sl.list  RCG „  br.  03/16) saglasnosti Ministarstva   zdravlja  Crne  Gore   broj  133-34/2016-2  od   28.04.2016.godine  i  člana  19.  Statuta  JZU  Doma zdravlja  Herceg-Novi  JZU   Dom   zdravlja   Herceg-Novi    raspisuje  :

 

JAVNI     KONKURS

 

Za   dodjelu  jedne     specijalizacije  iz  oblasti  porodične  medicine     za  potrebe  JZU Doma   zdravlja Herceg-Novi.

  1. Za učešće na  konkursu  zdravstveni  radnici  moraju  da  ispunjavaju  sledeće  uslove :

–  da  imaju  završen   Medicinski  fakultet
–  da  su  u  radnom  odnosu  u  zdravstvenoj  ustanovi
–  da  imaju   položen  stručni  ispit
–  da  imaju  uvjerenje  o  opštoj  zdravstvenoj  sposobnosti

  1. Izbor kandidata  po  konkursu  će  se  vršiti  u   skladu  sa  Pravilnikom  o  kriterijumima i   postupku  za odobravanje   specijalizacija   i  pravima  i  obavezama  kandidata  kojima je  odobrena  specijalizacija  prema zdravstvenoj  ustanovi ( „ Sl.list  RCG „ br. 22/2016 )

Pored  dokaza  iz  tačke  1. kandidati  su  dužni  da     uz   prijavu  na  konkurs   prilaže   dokaze   :

  • o uspjehu  na  studijama  izražen  prosječnom  ocjenom
  • o uspjehu  iz  predmeta  iz  oblasti  za  koju  se  odobrava    specijalizacija
  • o dužini  studiranja
  • o poznavanju  stranog  jezika   ( engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski)

Dokaz  o  poznavanju stranog   jezika  je  uvjerenje  nadležne  visokoškolske  ustanove.

Konkurs  je  otvoren  15  dana  od  dana  objavljivanja  .Izbor  kandidata  po  konkursu  će  se izvršiti  u  roku  od  30 dana  od  dana  isteka  konkursa.

Prijave  sa  dokumentacijom  se  podnose  na arhivi  ustanove ili  putem  pošte na   adresu  :  JZU  Dom   zdravlja Herceg-Novi , ul. Nikole  Ljubibratića 1 , 85340  Herceg-Novi ,telefon  za  informacije  031/343-024 .

 

D I R E K T O R

Radivoje   Božović , dipl.ecc.

 

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111